algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Advocatenkantoor De Regt

De Regt is de handelsnaam waaronder mr. A. de Regt haar advocatenpraktijk uitoefent. Advocatenkantoor De Regt is gevestigd aan de Stadhouderslaan 1, 2517 HV te Den Haag en is ingeschreven in het handelsregister onder nr. 52029190.

 

Toepasselijkheid, opdracht en uitvoering

   1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Advocatenkantoor De Regt, inclusief aanvullende opdrachten of vervolgopdrachten.
   2. Advocatenkantoor De Regt en een ieder die al dan niet in dienstbetrekking voor Advocatenkantoor De Regt bij de uitvoering van een opdracht is ingeschakeld, kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor opvolgers onder algemene titel van aan Advocatenkantoor De Regt verbonden personen, vroeger verbonden personen en de rechtsopvolgers onder algemene titel van vroeger verbonden personen.
   3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Advocatenkantoor De Regt te zijn gegeven en door Advocatenkantoor De Regt te zijn aanvaard. Dat geldt ook indien het de bedoeling van partijen is dat een opdracht door een bepaalde aan Advocatenkantoor De Regt verbonden persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikelen 7:404 BW en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
   4. Advocatenkantoor De Regt is wettelijk verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door Advocatenkantoor De Regt een opdracht te geven, bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.

Honorarium, kosten en betaling

   1. De kosten van uitvoering van de opdracht door Advocatenkantoor De Regt omvatten uitsluitend honorarium en verschotten. Alle bedragen zijn exclusief BTW. Tenzij tussen de cliënt en Advocatenkantoor De Regt anders is afgesproken, wordt het honorarium bepaald door de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. Het bij aanvang van de opdracht afgesproken uurtarief kan door Advocatenkantoor De Regt tussentijds -na voorafgaande aankondiging- worden aangepast en/of jaarlijks worden geïndexeerd.
   2. Verschotten¹ worden tegen kostprijs aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
   3. Advocatenkantoor De Regt kan te alle tijde een voorschotbetaling van de cliënt verlangen. Een voorschot wordt tussentijds of bij het einde van de opdracht verrekend met de laatste openstaande declaratie(s).
   4. Indien de opdracht wordt uitgevoerd op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp (toevoeging), dan is de cliënt gehouden de kosten te betalen die op grond van de afgegeven toevoeging voor zijn rekening komen.
   5. Het honorarium en de verschotten worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van twee weken, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is, en is Advocatenkantoor De Regt gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Alsdan kan Advocatenkantoor De Regt ook aanspraak maken op een vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 15% van het totale bedrag dat de opdrachtgever onbetaald heeft gelaten.
   6. Indien een declaratie of een voorschotnota niet binnen de betalingstermijn van twee weken wordt voldaan, kan Advocatenkantoor De Regt haar werkzaamheden opschorten, nadat zij haar werkgever van haar voornemen daartoe op de hoogte heeft gesteld. Advocatenkantoor De Regt is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

Aansprakelijkheid

   1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Advocatenkantoor De Regt leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder die door Advocatenkantoor De Regt afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.
   2. Indien Advocatenkantoor De Regt aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de algemene aansprakelijkheids- verzekering van Advocatenkantoor De Regt in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. Een kopie van de polis en de voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar.
   3. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor De Regt steeds beperkt tot directe schade en tot maximaal een bedrag gelijk aan het honorarium dat in de betreffende zaak is gedeclareerd en tijdig is voldaan in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond met een maximumbedrag van € 5.000,- inclusief BTW.
   4. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding in ieder geval indien Advocatenkantoor De Regt daarvan niet schriftelijk in kennis is gesteld binnen één jaar vanaf de dag dat degene wiens aanspraak het betreft bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten en omstandigheden waarop de aanspraak is gebaseerd.
   5. Advocatenkantoor De Regt is bevoegd om namens de opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht te betrekken. Het kan dan gaan om deurwaarders, accountants, notarissen, andere deskundigen of andere advocaten, bijvoorbeeld wegens waarneming tijdens ziekte of vakantie.
   6. Indien Advocatenkantoor De Regt een derde bij de uitvoering van een opdracht inschakelt, is zij bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derde mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
   7. Advocatenkantoor De Regt is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van (toerekenbare) tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.
   8. De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor De Regt tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die Advocatenkantoor De Regt voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Advocatenkantoor De Regt.

Klachtenregeling

   1. Door Advocatenkantoor De Regt wordt een intern klachtenreglement gehanteerd conform de daaraan gestelde eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten. De klachtenregeling is te vinden op de website van Advocatenkantoor De Regt en wordt op eerste verzoek toegezonden.
   2. Bij een klacht wordt eerst de interne klachtenprocedure van Advocatenkantoor De Regt doorlopen.
   3. Advocatenkantoor De Regt is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Wanneer de interne klachtenregeling niet tot een oplossing leidt, kan de klacht binnen één jaar na het beëindigen van de interne klachtenprocedure worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.
   4. Bij het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht met de betrokken advocaat aanvaardt de cliënt de toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Informatie over deze regeling is hier terug te vinden.

Toepasselijk recht

   1. Op de rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor De Regt en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd in eerste instantie van enig geschil tussen Advocatenkantoor De Regt en een opdrachtgever kennis te nemen.

_________________
1 Verschotten zijn aanvullende kosten die Advocatenkantoor De Regt moet maken voor de uitvoering van een opdracht bv griffierechten, deurwaarderskosten, reiskosten.